Všeobecné obchodné podmienky

A.   Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: 

DANAI s.r.o.
Jánošíková 258/7
01001 Žilina

IČO: 47933127
DIČ: 2024154352

Tel.: 0902/442 522

 (ďalej len "predávajúci")

 a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.danai.sk (ďalej len „e-shop“). 

Kontaktné údaje predávajúceho: danai@azet.sk

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení  pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi .

Obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok

B.   Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "objednávka"). Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim.

Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu.

Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

Hlavné vlastnosti tovaru

  • Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar,
  • Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
  • Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy. 
C.   Predmet kúpnej zmluvy a cena


Predmetom kúpnej zmluvy je predaj kozmetických výrobkov.

Predajca sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky zverejnené na internetovej stránke www.danai.sk sú konečné. Ceny su vrátane DPH.

D.   Platobné podmienky

Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

  • V hotovosti pri osobnom odbere
  • Dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa
  • Prevodom - kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho
    Číslo účtu predávajúceho: 2947460199/1100
    IBAN: SK5711000000002947460199

E.   Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese danai@azet.sk

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

•   nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.

F.   Reklamačné a záručné podmienky:

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Reklamácie sú vybavované buď telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0902 442 522), alebo e-mailom (danai@azet.sk)

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

G.   Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (poštou, kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.danai.sk , ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke.

Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom. Dodacia lehota objednaného tovaru je do 3 dní od objednávky a začína plynúť momentom potvrdenia 
prijatia objednávky.

Ceny poštovného, balného a dopravného sú uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na stránke 
www.danai.skv sekcii „Doprava a poštovné“.

Termín doručenia bude oznámený  prostredníctvom emailu kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru, pričom na účely potvrdenia o bezvadnosti dodávaného tovaru bude slúžiť dodací list 
vystavený predávajúcim a potvrdený kupujúcim pri dodaní tovaru. V prípade zistenia vád môže kupujúci dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú.

H.   Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva 
a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia, t.j. dňa 2.9.2015 a účinnosť dňom ich zverejnenia 
na internetovej stránke www.danai.sk, t.j. dňa 2.9.2015.